جهان عرب جایگاه سوریه را درک کرده است/مقاومت ازنظر قدرت پاسخگویی در بهترین وضعیت قرار دارد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: توجه به محور مقاومت سیاست اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این موضوع در راستای دفاع از مظلومین، مستضعفین و کمک به ثبات و امنیت منطقه همواره مورد تایید ما هست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230397/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C