جزئیات توافقات جدید ایران و روسیه برای همکاری راهبردی در حوزه استاندارد


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان سفر رسمی بنا بر دعوت همتای روس خود به روسیه،‌در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در مسکو به تشریح جزئیات توافقات جدید دوجانبه در زمینه همکاری راهبردی در حوزه استاندارد پرداخت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217054/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87