توهین به ادیان و ترویج نفرت‌پراکنی ریشه اصلی افراط گرایی است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- مشاور وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به روند روبه گسترش ترویج نفرت پراکنی در جهان و توهین به ادیان، اظهار داشت: این پدیده شوم منجر به شرایطی است که ریشه اصلی افراط گرایی، تهدید صلح و رفاه جامعه بشری خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241043/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA