تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر از مرز ۶۰ میلیارد کیلووات ساعت گذشت


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رییس سازمان انرژی اتمی گفت: امروز تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر  از مرز ۶۰ میلیارد کیلووات ساعت عبور کرد و بدین ترتیب می‌توان گفت که معادل ۹۰ میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی شده است.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85191245/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA