توتونچی: ایران همواره به تداوم تعامل سازنده با آژانس تاکید دارد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در کویت گفت: ایران همواره به تداوم تعامل سازنده با آژانس تاکید دارد و علی رغم رفتارهای غیرسازنده از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا، با هدف حل و فصل موضوعات باقیمانده مدیرکل آژانس را به تهران دعوت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297567/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF