توانمندی دیپلماتیک ایران آزادسازی منابع مالی را رقم زد/ آمریکا مجبور به پذیرش شروط ما شد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقتدار و توانمندی دیپلماتیک ایران توانست دستاورد اخیر در خصوص تبادل زندانیان را برای نهادهای مربوطه داشته باشد و این موفقیت می‌تواند برای اقدامات دیگر ما به عنوان تجربه موفق مورد استفاده دستگاه‌ها قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196310/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7