توافق اخیر آمریکا با ایران به واسطه تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی رقم خورد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به توافق آزادی اموال بلوکه شده کشورمان گفت: جایگاه ایران نسبت به گذشته متفاوت شده و از یک موضع اضطرار و نیازمند به یک موضع بی‌نیاز و مقتدر تبدیل شده است، لذا آمریکا گزینه دیگری را پیش روی خود نمی‌دید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233117/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87