تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و برزیل


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی- در گفتگوی تلفنی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و برزیل، آخرین مناسبات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202331/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84