تلاش در جهت تحقق شعار هر رئیس نمایندگی یک رایزن علمی در کشورهای محل ماموریت


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- با دستور وزیر امور خارجه کشورمان هر یک از سفرای ایران در کشورهای مختلف موظف هستند که خود را در قامت یک رایزن علمی ببینند و در راستای تحقق اهداف دیپلماسی علمی و فناوری کشور تلاش کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215430/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C