تضمین لازم در اجرای توافق آزادسازی منابع ایران و مبادله زندانیان گرفته شده است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- ناصر کنعانی گفت: روند مذاکرات نزدیک به دو سال به طول انجامید و روند آزادسازی زندانیان و منابع مالی متعلق به ایران در چارچوب توافق صورت گرفته، انجام خواهد شد و تضمین لازم را برای اجرای این تفاهم از سوی آمریکا دریافت کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198271/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86