تشکیل اتاق مشترک حماس و جهاد، نشان‌دهنده حرکت هوشمندانه مقاومت است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه، مقاومت و مبارزات رهایی‌بخش ملت فلسطین را سیاستی تغییرناپذیر و جوهره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواند و بر ضرورت وحدت عمل تمام ملت و گروه‌های فلسطینی برای احقاق حقوق کامل ملت فلسطین تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217414/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA