تداوم رفتارهای غیرسازنده غربی‌ها به هیچ وجه در جهت منافع آنها نیست


تهرام- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تقبیح اقدامات غیرحقوقی و غیردیپلماتیک چند کشور معدود در اروپا و رژیم آمریکا، گفت: سیاستمداران اروپایی بهتر است هر چه زودتر این واقعیت را بپذیرند که تداوم این رفتارهای غیرسازنده، به هیچ وجه در جهت منافع آنها نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229448/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7