تحریم ارتش و نیروهای مسلح یک کشور خلاف موازین و مقررات بین المللی است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی گفت: تحریم ارتش رسمی و نیروی مسلح رسمی یک کشور خلاف موازین و مقررات بین المللی است چراکه ارتش های رسمی مسئول امنیت کشورها، حراست از مرزها، مقابله با دشمنان به خصوص در مقطع فعلی مقابله با تروریسم هستند.منبع