تبریک امیرعبداللهیان در یکصدوبیستمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و برزیل


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی، یکصدوبیستمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و برزیل را تبریک گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142668/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86