تاکید چین بر اهمیت حضور ایران در نشست آتی «کمربند راه»


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر خارجه چین طرف ایرانی را عضو مهم ابتکار کمربنده راه دانست و حضور جمهوری اسلامی در نشست آتی کمربند راه را مهم خواند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205010/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87