تاکید بر تعامل وزارت‌خانه‌های امورخارجه و علوم در حوزه تقویت دیپلماسی علمی


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- شماری از روسای دانشگاه‌های کشور در همایشی با مدیران وزارت امور خارجه بر تعامل این وزارتخانه برای تقویت دیپلماسی علمی تاکید و اولویت‌های وزارت علوم را برای ارتقای دیپلماسی علمی مطرح کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212269/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA