تاکید ایران و روسیه بر تقویت رهیافت چندجانبه گرایی و مقابله با یکجانبه گرایی


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در مسکو و معاون وزیر خارجه روسیه بر تقویت رهیافت چندجانبه گرایی و مقابله با یکجانبه گرایی تاکید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202643/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7