تاکید ایران بر توقف اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- مشاور ویژه وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت کاهش و ریشه کن نمودم فقر، بر اهمیت تغییر شرایط بین المللی از طریق توقف اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241052/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84