تاکید امیرعبداللهیان بر ضرورت گسترش مناسبات ایران و اندونزی


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اندونزی بر ضرورت گسترش مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اندونزی تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220510/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C