تاکید امیرعبداللهیان بر اجرای عهدنامه هیرمند درباره حقابه ایران


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه با تاکید مجدد بر حقابه ایران از هیرمند و با توجه به بازدید اخیر هیات فنی ایران از افغانستان، گفت: این بازدیدها بر مبنای عهدنامه ۱۳۵۱ هیرمند کمک می‌کند که شفافیت بیشتری را شاهد باشیم.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85211308/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86