تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی چه بود؟


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- مدیر مرکز اسلامی آفریقای جنوبی گفت: سردمداران مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی معتقدند که مبارزه ملت ایران علیه درخت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، آنها را به مبارزه با رژیم ۳۰۰ ساله‌شان امیدوار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210070/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C