تاب آوری ایران در برابر تحریم و فشارهای خارجی، قدرت چانه زنی ما را افزایش داده است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین الملل گفت: تاب آوری ایران و آستانه تحمل بالایی که در چهار دهه گذشته در برابر شدیدترین فشارها و سیاست های تحریمی برگرفته از یک راهبرد ملی است که قدرت چانه زنی دولتمردان ایران را بالا برده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239189/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C