بیانیه ایران و چین درباره برجام و آژانس چه می‌گوید؟


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – ایران و چین بر این باورند که لغو تحریم‌ها و اطمینان از منافع اقتصادی ایران بخش اساسی و پایه‌ای برجام است و همه تحریم‌های مربوطه باید به‌گونه‌ای قابل راستی‌آزمایی برداشته شوند تا از سرگیری اجرای کامل و مؤثر برجام تسهیل شود.منبع