برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی ایران و چین پس از ۶ سال وقفه


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- هشتمین کمیسیون مشترک کنسولی ایران و چین به ریاست مدیران کل کنسولی وزارت امورخارجه دو کشور در پکن برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229263/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87