برگزاری هفتادمین نشست کمیته علمی UNSCEAR


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- هفتادمین نشست کمیته علمی سازمان ملل متحد در مورد اثرات تشعشعات اتمی (UNSCEAR) با حضور نمایندگان ایران در وین برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151981/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-UNSCEAR