بروجردی: اساس فعالیت انجمن دوستی ایران و چین، منافع ملی کشور است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی –رئیس انجمن دوستی ایران و چین با اشاره ظرفیت های عظیم چین و نیز مهیا بودن شرایط برای ایجاد تحول بزرگ در روابط همه جانبه دو کشور دوست، نقش انجمن دوستی ایران و چین را برای کمک به پیشبرد روابط و اجرایی کردن توافق ها بسیار مهم توصیف و تاکید کرد: اساس فعالیت این انجمن، منافع ملی کشور است .منبع