بررسی همکاری های مشترک در دیدار کاظمی قمی و رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان

بررسی همکاری های مشترک در دیدار کاظمی قمی و رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان

نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان  با رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در زمینه همکاری مشترک ایران و سازمان ملل دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سفارت کشورمان، در دیدار حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان  با رزا اتانبایوآ، رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در زمینه همکاری مشترک ایران و سازمان ملل برای مین زدائی، کشت جایگزین خشخاش و آموزش از راه دور (فضای مجازی) گفتگو و تبادل نظر شد.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101813265/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86