با «توافق موقت» موافق نبوده و نیستیم/ برخی می‌گفتند بدون FATF نمی‌توانیم واکسن بخریم!


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم از ابتدا دو مسیر بی اثر کردن تحریم ها و لغو تحریم های یکجانبه آمریکا را دنبال کرده است، گفت: ما هیچگاه از مسیر مذاکره فاصله نگرفتیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198752/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-FATF