باقری: گفت‌وگو بسترساز رفع سوءتفاهم‌ها و شکل‌گیری همکاری‌ها است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون سیاسی وزارت امور خارجه افزود: اگرچه ممکن است در نگاه ایران و هلند تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما گفتگو و رایزنی مستمر همواره انتخاب اول ایران در ارتباط با هلند بوده، چرا که معتقدیم این گفتگوها در آغاز به رفع سوء تفاهمات و در نهایت به تعامل میان طرفین کمک می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212355/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA