باقری: چندجانبه گرایی زمینه‌ساز صلح، امنیت و ثبات پایدار است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به علل افول یکجانبه گرایی از جمله زیاده‌خواهی و برتری جویی، تأکید کرد: مشارکت هر بازیگر بر اساس ظرفیت‌های خود در سازوکارهای سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی عامل اصلی ثبات و پایداری نظم مبتنی بر چندجانبه گرایی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194804/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA