باقری با معاون وزیر خارجه قطر دیدار کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر خارجه قطر دیدار کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232197/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF