باقری از تلاش‌های قطر و عمان برای آزادسازی منابع ایران قدردانی کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر مشاور در امور خارجی قطر و نماینده ویژه سلطان عمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در ملاقات‌های جداگانه با معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت وگو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232396/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C