باقری: اراده راسخ سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس، پل دوستی و برادری را بنا کرده‌است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – معاون سیاسی وزیر امور خارجه با تاکید بر کارآمدی سیاست همسایگی، اظهار داشت: پل دوستی و برادری که به همت کشورهای جنوب و شمال خلیج فارس در پرتو اراده سیاسی این کشورها ایجاد شده، چشم‌انداز روشنی از ثبات و توسعه را برای مردم منطقه پدیدار کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139550/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C