بازگشت رییس جمهوری از پانزدهمین نشست “بریکس” در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی

رئیس جمهوری کشورمان پس از سفر به آفریقای جنوبی و شرکت در پانزدهمین نشست سران “بریکس” در ژوهانسبورگ صبح امروز جمعه ۳ شهریور به تهران بازگشت . نشست سران بریکس یکی از ائتلاف های جهانی است که نقش بسیاری در همکاری های اقتصادی و تجاری در جهان دارد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402060301510/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C