بازگشت توازن به دیپلماسی؛ ماموریت انجام شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- احیای توازن از دست رفته در معادلات سیاست خارجی؛ شاید مهمترین دستاورد دولت سیزدهم در نیمه راه خود است؛ موضوعی که ثمره اش برای کشور، تامین منافع ملی بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212316/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF