بازدید وابستگان نظامی ۳۷ کشور جهان از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وابستگان نظامی ۳۷ کشور جهان از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع که به مناسبت روز صنعت دفاعی کشور بر پا شده، بازدید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208232/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA