بازدید مقام ارشد نظامی ایران از تولیدکننده هواپیمای سوخو در روسیه


مسکو-آژانس خبری سیاست خارجی- جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران در سفر به روسیه از نمایشگاه شرکت اوآک تولیدکننده انواع هواپیماهای روسی از جمله سوخو، ایلوشین و توپولف بازدید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202319/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87