بازدید مقامات کشوری و لشکری از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- جمعی از مقامات کشوری و لشکری از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در حسینیه امام خمینی (ره) بازدید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140740/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C