بازدید رئیس دستگاه دیپلماسی مالزی از مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – زمبری عبدالقادر وزیر امور خارجه مالزی که به تهران سفر کرده است، ضمن بازدید از مرکز اسناد وزارت امور خارجه، با محمد حسن شیخ الاسلامی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه دیدار و گفت وگو کرد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85207374/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C