بازدید امیرعبداللهیان از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده


جده – آژانس خبری سیاست خارجی – حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده بازدید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202651/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%87