بازتاب سخنان رییس جمهوری در رسانه‌های عربی


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی- سخنان سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری ایران که سه شنبه شب در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی زبان داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233312/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C