ایسنا – نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه

نشست خبری ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با خبرنگاران داخلی و خارجی دوشنبه ۶ شهریورماه  به مناسبت هفته دولت در محل نمایشگاه «روایت خدمت، وعده، وفا» واقع در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402060603956/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1