ایستادگی ایران در کنار آفریقای جنوبی باعث آزادی ما شد/ بریکس نماینده کشورهای جنوب است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- آنیل سوکلال نماینده آفریقای جنوبی در کنفرانس ایران و بریکس گفت: بریکس برای پرداختن به همکاری های بین المللی ایجاد شده و ما می خواهیم برای جهان جنوب و خیر انسان فعالیت کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192685/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3