ایران متعلق به همه ایرانیان با هرگونه تفکر است/برخی دستاوردهای دولت زمانبر است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه درباره باره لغو تابعیت کسانی که در اغتشاشات سال گذشته نقش داشتند، گفت: ما هیچ‌گاه چنین پیشنهادی مطرح نمی‌کنیم که تابعیت ایرانی لغو شود؛ آیت‌الله رئیسی و مقامات عالی نظام هم چنین تفکری ندارند بلکه ایران متعلق به همه ایرانیان است و ما خدمتگزار همه با هرگونه تفکری هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213020/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C