ایران ظرفیت خوبی برای روابط با بریکس دارد/ از چندجانبه‌گرایی استقبال می‌کنیم 


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ظرفیت‌های ایران را با وجود تحریم‌های یک‌جانبه ظالمانه برای روابط با بریکس مناسب دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192669/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C