ایران در ارتباط با آژانس نسبت به رژیم صهیونیستی دست برتر را پیدا کرده‌است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین الملل گفت: همان «اهرم فشاری» که رژیم صهیونیستی از آن علیه ایران استفاده می کرد امروز علیه خودش به کار گرفته شده، چرا که آژانس متوجه شده اسنادی که صهیونیست‌ها در اختیار آنها قرار دادند به هیچ عنوان مبنای صادقانه نداشته و نتوانسته برنامه هسته‌ای ایران را خدشه‌دار کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135735/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7