ایران در آینده قدرتی اثرگذار در عرصه بین المللی خواهد بود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: منظور رئیس جمهور از ایراد سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل همین بوده که ایران در آینده قدرتی اثرگذار در عرصه بین المللی خواهد بود و نظام آتی بین الملل در تضاد با خواست قدرت‌های فعلی خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234248/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF