ایران حمله تروریستی به نیروهای نظامی پاکستان را محکوم کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی به نیروهای نظامی پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از این نیروها شد به دولت و ارتش این کشور تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217100/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF