ایران به مشتقات آب سنگین دست یافت


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد مشتقات آب سنگین، از به روزترین دستاوردهایی است که ایران به تازگی به آن دست یافته است و قابلیت صادرات دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193090/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA