ایران برادری خود را در بحران‌ها به کشورهای همسایه و مسلمان ثابت کرده است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- محمد توتونچی سفیر کشورمان در کویت گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی و پشتیبان کشورهای همسایه مسلمان بوده و در تنگناها و بحران‌ها صداقت و برادری خود را به اثبات رسانده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196428/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA